Adatvédelmi Politika

Az Adatvédelmi Politika meghatározza, hogy milyen adatokat és milyen elvek alapján dolgozunk fel.

 1. Adatkezelő

  Az Ön adatainak Adatkezelője a 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93 alatti székhelyű Norgips Sp. z o.o. /Kft/, amely be van jegyezve a Vállalkozók Jegyzékébe a Varsó Fővárosi Kerületi Bíróság XIII. Gazdasági Osztályán mint Cégbíróságon vezetett Országos Bírósági Cégjegyzékben /lengyel rövidítésben: KRS/ KRS 0000529680 számon, NIP adószáma 522-27-02-366.

 2. A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja

  Az Ön személyes adatai az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, 2016.04.27-én kelt, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban GDPR*) megfelelően kerülnek feldolgozásra.

  Az Ön személyes adatai az alábbiakban felsorolt célok valamelyikének vagy néhányuknak az érdekében kerülhetnek feldolgozásra:

  • kérdésekre adandó válaszok kidolgozása és megküldése, valamint a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontnak megfelelően nyújtott tanácsokból keletkezett követelések kezelése céljából.
  • együttműködési ajánlat bemutatása, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontnak megfelelően.
  • szerződés végrehajtása, vagy tevékenységek vállalása azon személyek kérésére, akikre az adatok vonatkoznak, a szerződés megkötése előtt, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. pontnak megfelelően.
  • termékek és szolgáltatások közvetlen marketing szükségleteire, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontnak megfelelően.
  • megrendelések összeállítása, megrendelések és szállítások kezelése, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontnak megfelelően.
  • folyamatban levő és/vagy jövőbeli toborzások céljából, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. és/vagy a. pontnak megfelelően.
  • reklamációk kezelése céljából, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pontnak megfelelően.

  Olyan esetben, ha tervezzük a feldolgozás céljának megváltoztatását, megkérdezzük erről az Ön beleegyezését, és tájékoztatjuk a feldolgozás megváltozó feltételeiről, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pontnak megfelelően.

 3. Milyen adatokat dolgozunk fel?

  A következő adatokat őrizzük meg: kereszt- és családi név, a cég megnevezése, címe, ebben az Ön beosztása, telefonszáma, e-mail címe, adószáma, jármű forgalmi rendszáma, a berakodás/kirakodás helye, bankszámla száma. A folyamatban levő és/vagy jövőbeli toborzások céljára ezen kívül megőrizzük az Ön által nekünk megküldött dokumentumokat: curriculum vitae (önéletrajz), motivációs levél.

  Jogosultak vagyunk egyéb adatok megőrzésére, melyek szükségesek a cél realizálásához. Ilyen esetben ezek az adatok minden egyes alkalommal meg lesznek jelölve oly módon, hogy ezek egy cél realizálására szükséges adatok.

 4. Az adatok megőrzésének időtartama

  Az Ön adatai addig lesznek megőrizve, amíg azok szükségesek a következő célok realizálására:

  • a kérdések megválaszolásához szükséges ideig, valamint 5 évig, a követelések kezelése céljából.
  • a folyamatban levő együttműködés idején, valamint az együttműködés befejezése után számított 5 évig. Ezt követően az Ön adatai anonimizálásra vagy kitörlésre kerülnek.
  • toborzási projektek realizálása esetében – az adatok meg lesznek őrizve a projekt befejezését követő 6 hónapon át, vagy hosszabban – az Ön beleegyezésével egyéb, jövőbeli toborzási projektek szükségleteire.


 5. Az Önt megillető jogok

  PÖnnek hozzáférési joga van a saját személyes adatainak tartalmához, azokat jogában áll kiigazítani /helyesbíteni, kiegészíteni/, kitörölni vagy a feldolgozást korlátozni, valamint joga van az adatok áthelyezésére. Olyan esetben, ha Ön beleegyezését adta a feldolgozásba, Önt megilleti az adott beleegyezés visszavonásának joga, tetszőleges időpontban. A beleegyezés visszavonható a [email protected] címre küldött e-mail útján. A fentieknek nem lesz befolyása az olyan feldolgozás jogtalanságára, amelyet az Ön által adott beleegyezés alapján már végrehajtottunk, még mielőtt azt Ön visszavonta. Olyan esetben, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f. pont alapján történik meg, Önnek joga van ahhoz, hogy tetszőleges időpontban – az Ön saját különleges szituációjával kapcsolatos okokból – tiltakozást jelentsen be a személyes adatok feldolgozása ellen.

  Mindezek a jogok alkalmazandók a GDPR által megengedett időszakban.

  A jogok realizálhatók egy ilyen követelést tartalmazó kérvény beküldésével a következő címre: Norgips Sp. z o.o. , melynek székhelye 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93.

  Önt megilleti a felügyeleti szervünkhöz – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /Személyes Adatok Védelmi Hivatalának Elnöke/ – intézett panasz benyújtásának joga.


 6. Biztonság, valamint az adatok átadása és hozzáférhetővé tétele

  Számunkra prioritás az Ön adatainak biztonsága. Adatkezelőként minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy megteremtsük az Ön személyes adatainak biztonságát.

  Az Ön adatait nem tesszük hozzáférhetővé más jogalanyok számára az Ön beleegyezése és tudomása nélkül.

  Az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatok korlátozott számú felhasználóknak lehetnek hozzáférhetővé téve, akiknek ezekre az információkra kizárólag a saját kötelességeik teljesítéséhez van szükségük. Az Ön adatai az Adatkezelő azon üzleti partnerei számára lesznek hozzáférhetők, akik részt vesznek a szállítások realizálásának folyamatában. Ezek az adatok csak az áruszállítások vagy -átvételek céljára szükséges terjedelemben lesznek átadva. Az Ön személyes adatai átküldésre kerülhetnek harmadik államba (azaz az Európai Gazdasági Térséghez nem tartozó államba). Az adatok átküldése:

  • szükséges az Önnel megkötött szerződés teljesítéséhez.
  • szükséges az Ön érdekében megkötendő szerződés megkötéséhez vagy realizálásához.
  • szükséges fontos közérdek figyelembe vétele szempontjából.
  • szükséges a felmerülő követelésekre való tekintettel.
  • szükséges az Ön életbevágó érdekeinek védelméhez.
  • nyilvános jegyzékből következik be.

  Önt megilleti az a jog, hogy másolatot kapjon a harmadik államba átküldött személyes adatairól.
   

 7. Pótlólagos információk

  Ön a személyes adatait önkéntesen adja meg, de előfordulhat, hogy ez szükségessé válik olyan esetben, ha szükség lesz kapcsolatba lépnünk Önnel avégett, hogy választ adhassunk az Ön által feltett kérdésekre, vagy egyéb pótlólagos, a fentiekben felsorolt szolgáltatások ellátása céljából.

  Olyan esetben, ha az Adatkezelő lehetővé teszi Önnek számla létesítését, e számla regisztrálási szerződésének megkötéséhez szükséges feltétel lehet az adatok megadása. Az Ön által megadott személyes adatok nem kerülnek automatikus feldolgozásra, ezek sorában profilozásra. A személyes adatok védelméről további információk nyerhetők elektronikus úton a [email protected] címen.


  * GDPR = a rendelet angol címe „General Data Protection Regulation” (GDPR), magyar rövidített címe „általános adatvédelmi rendelet”. A rendelet lengyel, nem pontosan fogalmazott címéből képzett, Lengyelországban gyakran alkalmazott mozaikszó: RODO, a magyar nyelvben ennek megfelelő mozaikszó egyenlőre nem használatos, emiatt itt és a továbbiakban az angol mozaikszót alkalmazzuk.

Projekt mappa
Projekt mappa
close

A projekt mappa az a hely, ahol tárolhatja a kiválasztott letölthető fájlokat és anyagigény kalkulációkat.

Kattintson bármely dokumentumnál vagy kalkulációnál a "Mappába" mezőre.

A Projekt mappa segítségével könnyen elkészítheti beruházásának alábbi dokumentációját:

 • termékek és megoldások műszaki dokumentációja
 • anyagigény kalkulációk
 • összesített termékjegyzék
 • címlap a beruházás adataival
ZIP letöltése ZIP letöltése
PDF letöltése PDF letöltése
Küldés @-ra Küldés @-ra
 Mappa kiürítése
Bezárás
fel